Skilsmisseadvokat og familieret

Advokatfirmaet Lone Horup rådgiver inden for alle områder af familieretten. Vi prioriterer højt personlig kontakt i tæt kontakt med vore klienter.

Rådgivningen indenfor familieretten omfatter typisk:

 • Forholdene for ugifte samlevende
 • Tilrettelæggelse af formueforhold mellem ægtefæller, herunder evt. oprettelse af ægtepagt/ testamente
 • Separation og skilsmisse
 • Fastsættelse af ægtefælle- og børnebidrag
 • Forældremyndighed – og retssager i forbindelse hermed
 • Samværssager – deltagelse i møder i statsforvaltningen
 • Gaver og lån i familieforhold
 • Faderskab
 • Tvangsfjernelser

Ægtepagter og særeje

Fælleseje er den formueordning, der automatisk følger af loven hvis man har fast bopæl i Danmark, når man bliver gift. Det indebærer at man skal aflevere halvdelen af sin formue til sin ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Dette er ikke altid den rigtige og mest retfærdige løsning for alle ægtefæller og løsningen vil i så fald være, at der skal oprettes en ægtepagt om særeje.

Advokatfirmaet Lone Horup rådgiver som skilsmisseadvokat ægtefæller om de mulige formueordninger, herunder om særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje. Er man selvstændig erhvervsdrivenede, kan det også være en god ide, at virksomheden overføres til særeje, hvis ikke man skal risikere, at skulle betale halvdelen af virksomhedens værdi til sin ægtefælle ved skilsmisse.

Hos advokatfirmaet Lone Horup udarbejder vi jeres ægtepagt og prisniveauet for oprettelse af ægtepagten vil blive aftalt på forhånd.

Vi rådgiver tillige om reglerne for deling af pensioner og udarbejder ægtepagter hvor i pensionsmæssigt kan sikre hinanden uden at skulle ændre i formueordningen i ægteskabet.

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Advokatfirmaet Lone Horup er medlem af Danske Familieadvokater og er på forkant med udviklingen indenfor det familieretlige område.

I forbindelse med samlivest ophør/ skilsmisse, skal der tages stilling til hvad der skal ske med børnene og hvor de skal bo.

Udgangspunktet er at i som forældre har fælles forældremyndighed over jeres børn. Hvis i bliver skilt fortsætter den fælles forældremyndighed uændret og der skal meget til før Retten vil ophæve den fælles forældremyndighed. Opstår der uenighed omkring forældremyndighed kan vi som skilsmisseadvokat hjælpe med rådgivning og vejledning, ligesom vi kan repræsentere dig både i Statsforvaltningen og ved Domstolene, hvis konflikterne er så store at der ikke kan opnås enighed.

Hvis din sag kommer for domstolene vil der være mulighed for at få bevilget fri proces fra det offentlige således at du ikke selv skal betale sagens omkostninger. Som din skilsmisseadvokat sørger vi som en del af sagsbehandlingen at søge om fri proces.

Separation og skilsmisse

Opløsningen af et ægteskab kan ske ved enten separation eller skilsmisse. Alla har krav på en separation og for langt de flestes vedkommende foregår det i enighed og ved at parterne sammen udfylder og indsender anmodning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen. Anmodningen kan indhentes på www. statsforvaltning.dk

Inden man bliver skilt skal der tages stilling til om en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden. Kan i ikke blive enige herom træffes afgørelsen af domstolene. Vi rådgiver som din skilsmisseadvokat om reglerne for ægtefællebidrag, herunder søger vi at opnå enighed enighed med din ægtefælle om et eventuelt rimeligt bidrag. Kan der ikke opnås enighed om bidraget repræsenterer vi dig i Retten.

I forbindelse med separationen eller skilsmissen, skal der blandt andet tages stilling til hvem der skal blive boende i familiens nuværende bolig. Vi rådgiver om retten til at overtage en lejet lejlighed, ligesom vi foretager overdragelse af familiens ejendom og står for kommunikation til bank og realkreditinstitut. Skal familiens bolig sælges repræsenterer vi dig ved salget.

Som din skilmisseadvokat rådgiver vi om bodelingsprocessen, herunder udarbejder vi bodlingsaftaler, således at du sikres en bodeling i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Hvis ikke man kan blive enige om selve bodelingen, kan Skifteretten være behjælpelig med et offentlig skifte af fællesboet, - hvilket dog kan være en dyr løsning og det kan derfor anbefales at man er repræsenteret ved en advokat i forbindelse med bodelingen.

Ved Skifterettens behandling af sagen er der mulighed for at søge om fri proces.

Tvangsanbringelse af børn

Hvis kommunen ønsker at tvangsfjerne dit barn, har du altid ret til gratis advokatbistand under tvangsfjernelsessagen og du har ret til at vælge din egen advokat.

Advokatfirmaet Lone Horup har stor erfaring i tvangsfjernelsessager, ligesom medlemskabet af Danske Familieadvokater sikrer dig, at vi er opdateret på nyeste lovgivning og praksis. Det er vigtigt at du kontakter os så tidlig i forløbet som muligt og er dit barn over 12 år, har barnet ret til sin egen advokat under tvangsfjernelsessagen.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden og i tilfælde af samlivets ophør skal der ikke foretages en bodeling, som tilfældet er, når ægtefæller bliver separeret eller skilt. Det er derfor vigtigt, at man som samlevende sikrer hinanden i tilfælde af den enes død ved testamente, - og især hvis man har børn enten sammen eller hver for sig eller ejer fast ejendom.

Hos advokatfirmaet Lone Horup rådgiver vi ugifte samlevende om deres retsstilling ved død eller samlivsophævelse og der er i lovgivningen åbnet mulighed for at samlevende stort set kan ligestilles som ægtefæller.

Arveret

Rådgivningen inden for arveretten omfatter typisk :

 • Gennemgang af arveforhold og formueforhold i relation til friarv og tvangsarv
 • Gennemgang og fortolkning af foreliggende testamenter
 • Arveafkald
 • Båndlæggelse af arv
 • Retssager og tvister vedrørende arv
 • Gennemførelse af dødsboskifter samt udarbejdelse af nødvendige dokumenter til bobehandlingen.

Dødsbobehandling

Ved dødsbobehandling er der en række økonomiske og arveretlige forhold der skal tages stilling til.

Hos advokatfirmaet Lone Horup har vi stor erfaring med behandling af dødsboer, hvilket bl.a. kan omfatte følgende :

 • Indrykning af proklama i Statstidende
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer mv.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus, som skal indgives til Skifteretten senest 6 mdr. efter dødsfaldet.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af boets faste ejendom eller overdragelse til arvinger
 • Udlæg af arven til arvinger
 • Rådgivning om boets skattemæssige forhold
 • Rådgivning om boafgift
 • Udarbejdelse af selvangivelse i boet
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Indbetaling af boafgift samt evt. dødsbo skat.

Advokatsalæret for dødsbobehandling fastættes ud fra forskellige parmetre, som f.eks sagens omfang, anvendt tidsforbrug og værdierne i dødsboet. Vi vil som udgangspunkt angive et estimat over størrelsen af det forventede salær.

Testamenter og arveretlig rådgivning

Hos advokatfirmaet Lone Horup har vi stor erfaring med oprettelse af testamenter og rådgivning indenfor det arveretlige område.

De legale arveregler er udformet efter den gennemsnitlige arveladers interesse. Ønsker man en anden fordeling af arven end arveloven foreskriver, skal der derfor oprettes et testamente. I en lang række tilfælde vil det være tilrådeligt at oprette et testamente.

Lever du i et ægteskab med sammenbragte børn, kan den længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo medmindre der gives et samtykke fra særbørnene. Hvis man ikke kan sidde i uskiftet bo bør man overveje at oprette et testamte, således at længstlevende sikres at kunne blive boende i det fælles hjem uden at skulle udrede store arvebeløb til førsteafdødes børn.

Ugifte samlevende bør også altid overveje at få oprettet et gensidigt testamente, da ugifte samlevende ikke arver hinanden efter arvelovens regler.

Hvis ikke har arveberettigede slægtninge, tilfalder formuen staten, hvis ikke det er besluttet ved testamente hvem der skal arve. Uanset om der er arveberettigede slægtninge kan man desuden i testamentet betænke en almenvelgørende forening eller lignende.

Uanset om du behøver rådgivning om et eksisterende testamente eller oprettelsen af et ny kan vi skræddersy en løsning til dig bestående af ægtepagt/ og eller testamente, således at der ikke opstår ubehagelige økonomiske overraskelser ved dødsfald.

Advokatfirmaet Lone Horup - Birkevej 24 - Dk-8240, Risskov - Aarhus - Mail: lone@advokathorup.dk Tlf: +45 86 17 54 99 - Mobil: +45 86 17 61 68

Krebs & amp; Co. website