Logo

Dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden, sender bedemanden anmeldelse til skifteretten, herefter er man forpligtet til at sørge for at afdødes aktiver er sikret og forbliver i behold, indtil boet er udleveret. Herefter vil I som arvinger i boet blive kontaktet af skifteretten, hvorefter I skal tage stilling til hvilken skifteform, der skal anvendes i dødsboet.

Ved boudlæg udlægges hele boet til den nærmeste pårørende eller til den, der har sørget for begravelsen. Boudlæg er en obligatorisk skifteform, der SKAL bruges såfremt afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end 47.000 kr. (2022)

Såfremt at du er i et gyldigt ægteskab med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet, kan du som efterlevende ægtefælle udtage boet som et ægtefælleudlæg, hvis formuen i boet ikke overstiger 870.000 kr. (2024). Herefter påtager du dig gældsansvaret, som efter reglerne for uskiftet bo. Der skal indrykkes proklama i Statstidende. 

Ønsker du at hensidde i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle, indtræder du i din afdøde ægtefællers rettigheder og forpligtelser. Delingen af boet bliver herefter først foretaget ved længstlevende ægtefælles død. Det forudsætter, at du og din afdøde ægtefælle havde formuefællesskab i ægteskabet, da man ikke kan hensidde i uskiftet bo med særeje. Derudover skal boet være solvent, dvs. at gælden ikke må overstige værdierne i boet. Afdøde skal også have livsarvinger eller særlivsarvinger. Særlivsarvinger er dine børn, som du ikke har med din ægtefælle. Særlivsarvinger skal give samtykke til uskiftet bo, og derudover kan du ikke indgå i nyt ægteskab, imens du sidder i uskiftet bo.

Ønsker I som arvinger at skifte boet privat, så forudsætter det, at alle arvinger er enige om samtlige beslutninger i boet. Derudover er det en betingelse, at mindst én arving er “pragtarving”, dvs. at vedkommende ikke må være insolvent eller under værgemål. Boet må heller ikke være insolvent, dvs. at der skal være penge nok i boet til at dække alle boets udgifter.

Forenklet privatskifte kan anvendes i mindre dødsboer, hvor afdødes værdier ikke overstiger bundfradraget på 333.100 kr. (2024). Ved forenklet privatskifte skal alle arvinger være enige om samtlige beslutninger i boet, og der skal ligesom i et almindeligt privatskifte være mindst én “pragtarving” og boet må ikke være insolvent. Denne skifteform kan ikke anvendes, hvis der er legatarer i boet, og afdøde må heller ikke have drevet selvstændig virksomhed.

Bobestyrerbo er en offentlig skifteform, hvor bobestyrer udpeges af skifteretten. Her er det bobestyreren, der træffer væsentlige beslutninger i boet. Er I som arvinger ikke enige, kan I altid anmode om, at boet behandles som et bobestyrerbo. Er boet insolvent, eller har boet ikke en “pragtarving” skal det altid behandles som et bobestyrerbo.