Forældremyndighed

Om Advokatfirmaet Lone Horup

Vi imødekommer vores klienters behov ved at yde en professionel og uafhængig rådgivning af høj kvalitet.

Vi lægger vægt på at behandle sagerne hurtigt og i tæt kontakt med vore klienter.

Vi er underlagt og forpligtet af det advokatetiske regelsæt som udgives ad advokatsamfundet, hvilket betyder, at vi ved modtagelse af nye klienter altid foretager en interessekonfliktundersøgelse, da det er i strid med de advokatetiske regler at repræsentere flere parter med modstridende interesser i sagen.

Advokatfirmaet er medlem af Danske Advokater og firmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatrådet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet beregner honorar efter en samlet vurdering og vægtning af det anvendte tidsforbrug, sagens værdi og betydning, arten og værdien af det udførte arbejde, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet.

Ved indgåelse af aftale i sager af privatretlig karakter, giver advokatfirmaet  – inden arbejdets påbegyndelse – prisoplysning om det forventede honorar eller, hvis størrelsen heraf ikke på forhånd kan skønnes, oplysning om hvorledes honoraret vil blive beregnet, herunder med oplysning om timepris inkl. moms.

Det undersøges, om betingelserne for fri proces eller retshjælpsdækning er opfyldt.

Honoraret tillægges moms i overensstemmelse med den til enhver tid værende lovgivning.

Depositum kan opkræves. Størrelsen af depositum er ikke nødvendigvis udtryk for den endelige honorarstørrelse.