Logo

Forretningsbetingelser 

1. Opgavens udførelse

1.1 Advokatfirmaet Lone Horup og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

1.2 Advokatfirmaet Lone Horup forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

1.4 Advokatfirmaet Lone Horup opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

1.5 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Lone Horup leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokatfirmaet Lone Horup har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1 Advokatfirmaet Lone Horup fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Advokatfirmaet Lone Horups ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

2.2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret.

2.3 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

2.4 Normalt fakturerer Advokatfirmaet Lone Horup kvartalsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

2.5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.6 Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Lone Horup, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

3. Fortrolighed og insiderregler

3.1 Advokatfirmaet Lone Horup er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt.

4. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

4.1 Advokatfirmaet Lone Horup er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2 Advokatfirmaet Lone Horup og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

4.3 Advokatfirmaet Lone Horup hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Lone Horup har henvist klienten til, ligesom Advokatfirmaet Lone Horup ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Lone Horup efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

4.4 Advokatfirmaet Lone Horup er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

5. Lovvalg og værneting

5.1 Advokatfirmaet Lone Horups rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

5.2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.